Veiklos sritys

Susisiekite su mumis informacija@lgas.lt

Lietuvos genetikos asociacijos veiklos sritys:

  • bendradarbiavimas su Valstybės, savivaldybių, visuomeninėmis institucijomis bei organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, asociacijomis, kitais juridiniais ir privačiais asmenimis, veikiančiais Lietuvoje bei užsienyje;
  • asociacijos narių interesų atstovavimas profesiniuose santykiuose;
  • dalyvavimas įvairių sričių genetikų (tame tarpe ir gydytojų genetikų) profesinių programų rengime, svarstyme, priėmime, teikia rekomendacijas švietimo įstaigoms, Valstybės institucijoms, siekiant gerinti profesinio rengimo kokybę;
  • dalyvavimas Valstybės institucijų darbo grupėse bei pan. rengiant norminius aktus, įsakymus, rekomendacijas bei kt., taip pat įvairių genetinių ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos rekomendacijas; gerinant genetikos paslaugų prieinamumą, kokybę bei genetinio laboratorinio ištyrimo galimybes;
  • kvalifikacijos kėlimo renginių (seminarų, paskaitų, mokslinių, praktinių konferencijų, kongresų ir pan.) organizavimas Lietuvoje bei bendradarbiavimas organizuojant tarptautinius renginius; Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimo (stažuotės, konferencijos ir kt.) organizavimas užsienyje, skatinant profesinį genetikų tobulėjimą;
  • dalyvavimas įvairių projektų bei programų veikloje;
  • ekspertinė veikla genetikos srityje;
  • bendradarbiavimas su užsienio specialistais;
  • dalyvavimas specialistų ir visuomenės švietime, rengiant ir leidžiant mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnius, leidinius, renginius bei kt.