Asociacijos įstatai ​

Susisiekite su mumis informacija@lgas.lt

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos genetikų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
3. Asociacijos finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

4. Asociacijos veiklos tikslai:
4.1. suvienyti visus asmenis, dirbančius bei besidominčius medicinine, veterinarine, augalų genetika: įvairių sričių gydytojus, mokslininkus, pedagogus, dėstytojus, klinikinių bei mokslinių laboratorijų darbuotojus bei kitus asmenis, siekiant pažangos genetikos srityje Lietuvoje.
5. Asociacijos veiklos sritys:
5.1. bendradarbiavimas su Valstybės, savivaldybių, visuomeninėmis institucijomis bei organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, asociacijomis, kitais juridiniais ir privačiais asmenimis, veikiančiais Lietuvoje bei užsienyje;
5.2. Asociacijos narių interesų atstovavimas profesiniuose santykiuose;
5.3. dalyvavimas įvairių sričių genetikų (tame tarpe ir gydytojų genetikų) profesinių programų rengime, svarstyme, priėmime, teikia rekomendacijas švietimo įstaigoms, Valstybės institucijoms, siekiant gerinti profesinio rengimo kokybę;
5.4. dalyvavimas Valstybės institucijų darbo grupėse bei pan. rengiant norminius aktus, įsakymus, rekomendacijas bei kt., taip pat įvairių genetinių ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos rekomendacijas; gerinant genetikos paslaugų prieinamumą, kokybę bei genetinio laboratorinio ištyrimo galimybes;
5.5. kvalifikacijos kėlimo renginių (seminarų, paskaitų, mokslinių, praktinių konferencijų, kongresų ir pan.) organizavimas Lietuvoje bei bendradarbiavimas organizuojant tarptautinius renginius; Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimo (stažuotės, konferencijos ir kt.) organizavimas užsienyje, skatinant profesinį genetikų tobulėjimą;
5.6. dalyvavimas įvairių projektų bei programų veikloje;
5.7. ekspertinė veikla genetikos srityje;
5.8. bendradarbiavimas su užsienio specialistais;
5.9. dalyvavimas specialistų ir visuomenės švietime, rengiant ir leidžiant mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnius, leidinius, renginius bei kt.

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
7. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
8. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).
9. Asociacijos narių pareigos:
9.1. laikytis Asociacijos įstatų;
9.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, vadovo nutarimus;
9.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

10. Asociacijos organai yra:
10.1. visuotinis narių susirinkimas;
10.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;
10.3. revizorius.
11. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, taip pat valdymo organo kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.
12. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia vadovas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą vadovas ne vėliau kaip 14 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui sms ar elektroniniu paštu.
Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 14 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
13. Asociacijos nariai negalintys dalyvauti visuotiniame susirinkime turi galimybę susipažinti ir išsakyti savo nuomonę sprendžiamais klausimais (be teisės balsuoti) užpildydami atitinkamą anketą asociacijos tinklapyje per asmeninę paskyrą iki susirinkimo valandos.
14. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
15. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti vadovas pagal 12 punkte numatytą tvarką.

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

16. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
17. Vadovas per tris mėnesius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių
susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
18. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo penkių metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

19. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami: VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
20. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
21. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką
tvirtina vadovas ar susirinkimas.
22. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

23. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

24. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

25. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

26. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
27. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.